مجلس هفت آیت‌الله خزعلی ،اول مهر در دانشگاه امام صادق(ع)