صدام به اعراب گفته بود جنگ با ايران زنگ تفريح است!