توهین و تهدید روحانی؛ پاسخ تناقض تئوریک اصلاحات به سردرگمی حامیانش