مرعشی بداند که اولین اصل دموکراسی، احترام به حق رای مردم است