دختر رهبر انقلاب چگونه به ترمیم دست ایشان کمک کرد؟