معاون آمانو: مشارکت ایران در نمونه‌برداری مطابق با رویه‌های پادمانی است