روایت رییس خانه مداحان از تیراندازی محمود کریمی: نوجوان همراه او تیراندازی کرده بود