وزیر ارتباطات خبر داد: مشاوره فرانسه در ساخت ماهواره ملی/ سرمایه گذاری در تلفن همراه