جنتی: فلسطین محور اصلی سخنرانی رییس جمهوری در سازمان ملل است