نجفی:به هیچ بازرس آژانس اجازه ورود به سایت پارچین برای نمونه برداری را نداده ایم