جنتی: موضوع فلسطین از محورهای اصلی سخنرانی رییس جمهوری در سازمان ملل است