ذوالفقاری: دستورالعمل تأمین نظم و امنیت تجمعات تدوین شد