توضیحات نجفی از بازدید عمومی و تشریفاتی آمانو از پارچین