فرمانده نیروی دریایی ارتش :بزرگی ملت ایران با زبان گویای رئیس جمهور بیان خواهد شد