عضو بنیاد باران: روزنامه بهار ارتباط تشکیلاتی با مجموعه عارف ندارد