دستورالعمل برقراری امنیت اجتماعات قانونی مهرماه ابلاغ می شود