مفاد توافق احتمالی دولت سوریه و مخالفان در زبدانی و ادلب