ضریب امنیت مرزها باید افزایش یابد/ ۵۰ درصد اعتبارات کنترل مرز تخصیص یافته است