برنامه‌های پیچیده قدرتها برای تغییر ژئوپلتیک منطقه