کشورهای غربی و آمریکا ریشه اصلی شکل گیری بحران اخیر مهاجران هستند