تأیید روند نمونه‌برداری و اصالت نمونه‌های پارچین توسط آژانس