قدرت‌های فرامنطقه‌ای به دنبال تغییر ژئوپلیتیک غرب آسیا هستند