سفر آمانو به ایران در چارچوب توافقات اخیر صورت گرفت