آمانو: نمونه برداری از پارچین با نظارت آژانس صورت گرفت