آمانو: اصالت نمونه‌های اخذ شده از پارچین مورد تأیید آژانس است