آمانو: در اجرای نقشه راه پیشرفت چشمگیری حاصل شده است