آمانو را برای اتمام حجت دعوت کرده بودیم؛ نه ارائه توافق محرمانه