آیین نامه تعیین تکلیف بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی ابلاغ شد