حذف مدیران غیر همسو در دولت شدت گرفت/ بیش از 15 هزار کارخانه کشور تعطیل شده است/ توهین مرعشی به ملت ایران