آمانو را برای اتمام حجت دعوت كرده بوديم؛ نه ارائه توافق محرمانه