فردا؛ رونمایی از آخرین دستاوردهای نظامی در رژه نیروهای مسلح