واعظی: ستادهایی برای دولت الکترونیک در وزارتخانه ها تشکیل شده است