بازدید آمانو از پارچین پایان بخش ادعاها علیه ایران است