بروجردی خبرداد: مصوبه مجلس نه تأیید و نه رد برجام/بازدید آمانو از رانش زمین در پارچین