بازدید آمانو از پارچین طبق نقشه راه و تعهدات طرفین انجام شد/آمانو با رضایت تهران را ترک کرد