در نمونه برداری از پارچین،بازرسان آژانس حضور نداشتند/بازدید آمانو از پارچین،تشریفاتی و بیشتر از جاده دسترسی به سد ماملو بود