دشمنان با ثروت و قدرت زیاد نمی‌توانند عزت ایرانی را خدشه‌دار کنند