فلسطین از مباحث اصلی سخنرانی روحانی در نیویورک است