استاندارچهارمحال وبختیاری به عنوان حامی کتاب و کتابخوانی تجلیل شد