مسئله فلسطین مهمترین محور سخنان روحانی در سازمان ملل است