نامزدهای بهترین فیلم از نگاه سینمای «هنر و تجربه» اعلام شد