عکسی تأسف برانگیز از وضعیت نامناسب محور شیراز - جهرم