گیلدا جهانشاهی عکسی از دیا میرزا، بازیگر سلام بمبئی منتشر کرد (عکس)