دزدی از عکاس خبرگزاری دست سارق حرفه ای را رو کرد+تصویر