عکس/ فرود نخستین پرواز شرکت هوایی ملی تایلند در ایران