حمله ساکنین شرقاط عراق به منازل فرماندهان داعش+عکس