کاربری که آیفون های یک فروشگاه را با خاک یکسان کرد + فیلم