درخواست منطقی دانشجویان از هاشمی‌رفسنجانی +تصویر نامه