فیلم اقداماتی که عربستان برای مقابله به مثل با امریکا می تواند انجام دهد