فیلم/ اهدای لوح یادبود مقاومت سال ۲۰۱۶ به «عبدالملک حوثی»